With external 4K monitor connected. Based on the issues with MX Master 2S.

When mouse cursor is lagging or flickering on external monitor.

In my case, the reason was an unexpected drop of the refresh rate from 60Hz to 30Hz every time when I wanted to change the resolution, no matter which.
The lag was terribly irritating, it became impossible to work with this issue.

A refresh rate is the number of times your monitor updates with new images each second. For example, a 60 Hz refresh rate means the display updates 60 times per second. A higher refresh rate results in a smoother picture.

To fix that, I had to download the SwitchResX software and select the proper resolution manually.

After switching back to 60 Hz, the mouse started running smoothly as before the update. 🙂

With the release of the eighth version of Angular we got new FormGroup method markAllAsTouched() which allows us to dynamically highlight all required fields after click on submit. 🙌

profile.component.html
profile.component.ts

All invalid inputs will get .ng-invalid .ng-touched class which you can target directtly in your css. It saves a lot of time spent on doing custom solutions. 🙂

Thanks for reading!
If you have any suggestions, feel free to contact me.
Looking for an experienced developer? Visit
narloch.eu.

Przemieszczając się wśród ulic polskich miast, na naszej drodze często spotykamy bilboardy reklamowe zawierające roznagliżowane kobiety, mające promować usługi lub produkty różnych biznesów. Co ciekawe, ten sposób reklamy wykorzystywany jest w kontekście bardzo szerokiego zakresu rodzajów działalności. Ponętne kobiety mogą reklamować zarówno usługi budowlane jak i rośliny lokalnej kwiaciarni. Nie…

W sieci można natknąć się na wiele artykułów o szeroko pojętym projektowaniu interfejsów aplikacji internetowych i mobilnych. Niektóre z nich oparte są o własne doświadczenie autorów, inne opisują juz znane, powszechnie akceptowalne wzorce projektowe. Zdarzają się też takie, które bazują na “innowacyjnych” rozwiązaniach z portali takich jak Dribble lub Behance.

Popularyzacja live chatów osadzanych na stronach internetowych w ostatnich latach znacznie skróciła dystans pomiędzy użytkownikiem odwiedzającym witrynę a podmiotem, który za nią stoi.

Według danych statystycznych zebranych na stronach posiadających zaimplementowaną funkcję czatu, dodanie ludzkiego ‘czynnika’ sprawiło, że liczba konwersji znacząco wzrosła. …

Jednym z pierwszych elementów branych pod uwagę podczas graficznego projektowania strony internetowej, powinien być odpowiedni dobór zdjęć. Dobrze dobrany do widowni obraz, potrafi przekazać więcej niż tekst, a dzieje się to za pośrednictwem… emocji.

Rola emocji w postrzeganiu obrazów

Nasze emocje silnie wartościują stymulację, określają znaczenie jakie mają dla nas obiekty będące ich źródłem, takie…

Adrian Narloch

narloch.eu | UI Designer, Frontend Developer, Psychology student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store